Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigeringen, analysera webbplatsanvändningen och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser.

Integritetspolicy

Från 2022-04-01 gäller följande policy som upprättats för incubit AB.

Grundläggande principer

Incubit förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning och branschregler. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som behövs för rätt ändamål och syfte, och vi använder bara de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig bra service vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att neka till direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan ifrågasätta om vi behöver ha de uppgifterna registrerade på dig.

Syfte

Denna policy har upprättats för att värna om din integritet. Du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vår policy utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Riktlinjer

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och/eller lag.

Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar

• Kontaktuppgifter, till exempel namn, telefonnummer, e-postadress

• Organisations- och personnummer

• Fotografier

• Uppgifter som du registrerar självmant och frivilligt uppger

• Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

• Avtalsrelaterad information

Insamling av information

incubit ger dig möjlighet att via vår webbplats göra förfrågningar, registrera dig till företagsträffar eller registrera dig för att ta del av olika typer av material. På dessa webbplatser kan vi därför be dig att uppge någon eller några av följande uppgifter: namn, adress, postort, e-postadress och telefonnummer.

Vi får tillgång till dina personuppgifter genom uppgifter som

• du tillhandahåller oss direkt

• registreras när du besöker vår hemsida

• vi får från offentliga register

• vi får när du anlitar en av våra medarbetare

• vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier

• vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick

• vi får när du svarar på enkäter och undersökningar

• registreras då du väljer att följa oss eller kommentera på våra sociala medier.

• vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Information vi ger till dig

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Våra IT-system har din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring samt andra händelser som kan innebära en risk för din integritet.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till eller dela din information med, utvalda tredje parter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets eller myndighetens integritetspolicy och personuppgiftshantering. Personuppgifter kan också komma att dela uppgifter med dess personuppgiftsbiträden där det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra uppdrag.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för och så länge det krävs enligt lag. Personuppgifterna kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Personuppgifter kan också sparas för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla lagkrav avseende t.ex. bokföring och skatt. Personuppgifter gallras enligt fastslagen gallringsrutin. Vi arbetar också löpande med att gallra personuppgifter när de har blivit inaktuella eller när ändamålet för behandlingen har upphört.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Rätt att få tillgång till din data

Du kan begära en kopia (registerutdrag) av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära. Du har även rätt att få del av dina uppgifter i ett maskininläsbart format (eller om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar s.k. dataportabilitet).

Rätt att återkalla ett samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke till registrering, med verkan från och med återkallelsen.

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli glömd”)

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Du kan också begära att behandlingen begränsas. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vi blockerar i sådana fall den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Rätt att invända mot behandlingen

Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av en intresseavvägning eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Om du invänder måste vi visa att vi har tvingande berättigat skäl för sådan behandling eller att vi behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du har även rätt att invända mot automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering) under vissa förutsättningar.

Rätt att invända mot direktmarknadsföring

Du har också rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Om du prenumererar på våra nyhetsbrev kan du alltid avregistrera dig genom att följa länken i mailet.

Rätt att lämna klagomål

Är du missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndighet, vilken i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).