2023-04-18

Incubit är en av de utvalda leverantörerna i DIGGs ramavtalsupphandling

Vi är en av de utvalda leverantörerna i DIGGs, Myndigheten för digital förvaltnings, ramavtalsupphandling av konsulttjänster. Avtalet som innefattar ett antal kompetensområden startar i april 2023 och sträcker sig över två år och med två ytterligare förlängningsoptioner.


Om DIGG:

Digg har regeringen som uppdragsgivare och ska samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. Visionen formulerar att bidra med att öka takten i den offentliga förvaltningens digitalisering genom att utveckla byggblock, principer och tjänster som hjälper andra offentliga aktörer i deras digitalisering. I uppdraget ingår också ett säkerställande att digital offentlig service är tillgänglig för alla.
De ansvarar för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen och arbetar tillsammans med övriga aktörer för att utveckla den ytterligare både nationellt och internationellt. Genom analyser och rapporter hjälper Digg också regeringen i utvecklingen av den digitala förvaltningen.